|

Regulamin Systemu worker-PRO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

WORKER-PRO.COM

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. AKTYWACJA SYSTEMU – ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY USŁUGOBIORCĄ I USŁUGODAWCĄ
 5. KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W PANELU KLIENTA
 6. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ
 7. SUBSKRYPCJA I ZASADY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
 8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 9. ZGŁASZANIE I REAGOWANIE NA NARUSZENIA
 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 14. PRAWA AUTORSKIE
 15. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 16. DANE OSOBOWE
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://worker-pro.com (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego dostarczamy nasze usługi, polegające na udostępnieniu oprogramowania, którego celem jest ułatwienie Państwu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności poprzez narzędzia służące do zarządzania pracownikami i zadaniami w terenie (dalej jako: „System Worker-Pro” lub „System”).

System Worker-Pro obsługiwany jest przede wszystkim z poziomu przeglądarki internetowej – dostęp do Systemu następuje po zalogowaniu w Serwisie Internetowym. Oprogramowanie Systemu dostępne jest także w postaci aplikacji mobilnej (dalej jako: „Aplikacja Mobilna”), którą instaluje się na wybranym urządzeniu mobilnym Android/iOS w celu jej powiązania z Systemem.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w tym Systemu Worker-Pro. Niniejsze warunki, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z Systemu Worker-Pro, regulują w szczególności zasady korzystania z naszego Systemu, w tym warunki płatności za usługi oraz kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Zespół Worker-Pro

 

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka SOFTWARE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok i adres do doręczeń: ul. Sasankowa 10, 87-123 Szembekowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879239; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9662146575, REGON: 387966441, adres poczty elektronicznej: office@software-pro.eu, numer telefonu: +48 509 393 161 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom. 
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
 1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://worker-pro.com wraz z jego subdomenami.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego określający również warunki zawarcia i wykonywania Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro.
 3. SYSTEM, SYSTEM WORKER-PRO – oprogramowanie służące do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Usługobiorców, stanowiące przede wszystkim narzędzie informatyczne do zarządzania pracownikami i zadaniami w terenie, na które składa się zespół Usług Elektronicznych świadczonych w wersji przeglądarkowej za pośrednictwem Serwisu Internetowego i/lub w wersji mobilnej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Zakres dostępnych Usług Elektronicznych różni się w zależności od aktywowanej Wersji Systemu.
 4. APLIKACJA MOBILNAAPLIKACJA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) zintegrowana z Systemem Worker-Pro. Umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i zasobów Systemu Worker-Pro zgodnie z przeznaczeniem danej Aplikacji oraz aktywowaną dla Usługobiorcy Wersją Systemu.
 5. WERSJA SYSTEMU – udostępniany Usługobiorcy zakres Usług Elektronicznych, różniący się oferowaną liczbą funkcjonalności, zasobów i innych parametrów Systemu, zgodnie z Cennikiem. Usługobiorca może dokonać wyboru Wersji Systemu w ramach składanego Zamówienia, w tym także dobierając indywidualnie interesujące go moduły tematyczne.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 7. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym z Systemu Worker-Pro.
 8. USŁUGODAWCA – spółka SOFTWARE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok i adres do doręczeń: ul. Sasankowa 10, 87-123 Szembekowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879239; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9662146575, REGON: 387966441, adres poczty elektronicznej: office@software-pro.eu, numer telefonu: +48 509 393 161.
 9. SUBSKRYPCJA – dostęp do Systemu Worker-Pro w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.
 10. CENNIK – cennik Subskrypcji dla poszczególnych Wersji Systemu dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
 11. UMOWA – umowa zawierana przez Usługobiorcę z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, której przedmiotem jest udostępnienie Usługobiorcy możliwości korzystania z Systemu Worker-Pro.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do aktywacji wybranej Wersji Systemu i zawarcia Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro.
 13. PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, który umożliwia korzystanie z pozostałych Usług Elektronicznych zastrzeżonych dla posiadaczy Panelu Klienta, w tym Systemu Worker-Pro.
 14. DOKUMENTACJA – opis Usług Elektronicznych, w tym funkcjonalności i zasobów Systemu Worker-Pro oraz zasad ich obsługi, dostępny na stronach Serwisu Internetowego, w tym w ramach samouczków tekstowych i wideo.
 15. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy z Usługodawcą nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 19. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
 20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się także podejmowania jakichkolwiek działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym czynienia korzystania z Serwisu uciążliwym dla innych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawarcia z Usługobiorcą odrębnej umowy regulującej indywidualne warunki korzystania przez Usługobiorcę z Systemu Worker-Pro w sposób odmienny niż wynikający z niniejszego Regulaminu. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z tą umową, pierwszeństwo stosowania przysługuje postanowieniom umowy, natomiast w pozostałym, nieuregulowanym umową zakresie zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Dla korzystania z niektórych funkcjonalności Systemu Worker-Pro (np. Aplikacji Mobilnej) niezbędne może być także spełnienie dodatkowych wymogów technicznych wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane na żądanie Usługobiorcy dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca odpowiedzialny jest wyłącznie za prowadzenie Serwisu Internetowego, działanie Systemu Worker-Pro oraz świadczenie Usług Elektronicznych. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom określone narzędzia techniczne, jednak Usługodawca nie ma obowiązku nadzorować i weryfikować sposobu korzystania przez Usługobiorców z tych narzędzi, a także nie ma obowiązku sprawdzać poprawności i rzetelności danych wprowadzanych przez Usługobiorców do Serwisu Internetowego, w tym Systemu Worker-Pro. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody wynikające z niepoprawności tych danych, co nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego, Systemu Worker-Pro i Usług Elektronicznych było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że każdy Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy, w tym System Worker-Pro, w formie, w jakiej został on dostarczony („taki, jaki jest”) i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego jakości lub użyteczności do szczególnych zastosowań. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie są odpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Serwis Internetowy składa się (1) ze strony internetowej, z której Usługobiorca może korzystać nieodpłatnie i uzyskać dostęp do podstawowych informacji o Systemie Worker-Pro oraz funkcjonalności niewymagających posiadania Panelu Klienta (np. formularz kontaktowy), a także (2) z Systemu Worker-Pro, do którego dostęp jest odpłatny na zasadach wskazanych w dalszej części Regulaminu i wymaga posiadania Panelu Klienta przez Usługobiorcę.
 4. System Worker-Pro zapewnia kompleksowy zestaw Usług Elektronicznych do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Usługobiorców, stanowiąc przede wszystkim narzędzie informatyczne do zarządzania pracownikami i zadaniami w terenie. Usługi Systemu opierają się na przechowywaniu na żądanie Usługobiorcy wprowadzanych i przesyłanych przez niego danych oraz umożliwieniu mu przeglądania i zarządzania przechowywanymi dla niego danymi z poziomu Panelu Klienta w Serwisie Internetowym oraz (w zależności od Wersji Systemu) powiązanych z nim Aplikacji Mobilnych.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, w Dokumentacji oraz w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu Internetowego.
 1. Rozpoczęcie korzystania z Systemu Worker-Pro wymaga dostępu do Panelu Klienta oraz aktywacji Systemu, co następuje po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę w drodze elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Usługobiorca może złożyć Zamówienie na aktywację interesującej go Wersji Systemu poprzez (1) zalogowanie w Panelu Klienta, wybór Wersji Systemu i dokonanie wymaganej płatności zgodnie z aktualnym Cennikiem (w przypadku gdy Usługobiorca posiada już Panel Klienta) lub (2) uzupełnienie i przesłanie interaktywnego formularza rejestracji Panelu Klienta dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Wypróbuj teraz” (w przypadku gdy Usługobiorca nie posiada jeszcze Panelu Klienta) – z chwilą aktywacji Systemu zawarta zostaje Umowa między Usługobiorcą i Usługodawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Zamówieniu i Cenniku.
 3. W formularzu rejestracji Panelu Klienta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, login, numer NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 4. Korzystanie z Systemu Worker-Pro oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Usługobiorcę (np. wymaganych dla celów rozliczeniowych) – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w Systemie Worker-Pro, w tym w Dokumentacji, przed podjęciem określonej czynności przez Usługobiorcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu wymaganych danych Usługobiorca powinien kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi w Systemie Worker-Pro.
 5. Dostęp do Systemu Worker-Pro jest odpłatny, z zastrzeżeniem jednorazowego okresu próbnego, który wynosi 14 dni kalendarzowych i przysługuje dla pierwszej aktywacji Systemu dokonanej przez danego Usługobiorcę. Okres próbny nie ulega przywróceniu ani wstrzymaniu w razie rezygnacji z Systemu przez Usługobiorcę w jakimkolwiek trybie.
 6. Po upłynięciu bezpłatnego okresu próbnego, Umowa automatycznie wygasa, a dostęp do Systemu zostaje zawieszony, chyba że Usługobiorca zdecyduje się na przedłużenie Umowy i aktywuje odpłatnie Subskrypcję na korzystanie z Systemu na kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z aktualnym Cennikiem. Szczegółowe warunki Subskrypcji oraz dokonywania płatności za korzystanie z Systemu określone są w punkcie 7. Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Panelu Klienta wraz z przypisanymi do niego danymi po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu próbnego, jeśli w tym okresie Usługobiorca nie dokona wznowienia Umowy poprzez aktywację Subskrypcji. Po usunięciu Panelu Klienta możliwe jest ponowne jego założenie przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje ponownie bezpłatny okres próbny.
 1. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług w ramach Systemu Worker-Pro dostępny jest w Dokumentacji, w tym także w ramach dodatkowych komunikatów, objaśnień i informacji kontekstowych wyświetlanych podczas poruszania się po Systemie i jego modułach. Poszczególne funkcjonalności Systemu Worker-Pro mogą być ograniczone określonymi limitami oraz różnić się w zależności od Wersji Systemu wybranej przez Usługobiorcę, w tym aktywowanych modułów Systemu. Usługobiorca może dokonywać zmiany Wersji Systemu w trakcie trwania Umowy, z zastrzeżeniem obowiązku wyrównania różnicy w cenie Subskrypcji, która może wynikać z wyboru droższej Wersji Systemu od aktualnie opłaconej zgodnie z Cennikiem.
 2. Za pomocą Systemu Worker-Pro Usługobiorca może korzystać z Usług Elektronicznych pozwalających m. in. na zarządzanie pracownikami oraz ich zadaniami w ramach przedsiębiorstwa Usługobiorcy. W celu realizacji powyższych założeń, Usługobiorca może oddać do używania System Worker-Pro, w tym Aplikację Mobilną, osobom z nim współpracującym lub zatrudnionym, to jest swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom niezależnie od podstawy ich zatrudnienia, poprzez korzystanie z odpowiednich opcji technicznych Systemu umożliwiających tworzenie subkont pracowników oraz przydzielanie im określonych uprawnień systemowych. Usługobiorca odpowiada za związanie tych osób niniejszym Regulaminem oraz obowiązany jest dbać o przestrzeganie przez nie niniejszego Regulaminu. Usługobiorca ponosi przed Usługodawcą odpowiedzialność solidarnie z osobami, którym umożliwił korzystanie z funkcjonalności i zasobów Systemu Worker-Pro, za wszelkie ich działania i zaniechania.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.  
 1. Kopie bezpieczeństwa danych w Systemie Worker-Pro wykonywane są każdej doby po godzinie 01:00 i przetrzymywane są do 3 dni kalendarzowych (z możliwością ich przywrócenia na życzenie Usługobiorcy). Usługobiorca w celu zachowania dostępu do starszych danych obowiązany jest do regularnej archiwizacji danych przechowywanych w Systemie Worker-Pro.
 2. Usługobiorca nie może bez zezwolenia Usługodawcy posiadać więcej niż jednego Panelu Klienta w Serwisie w tym samym czasie.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Panelu Klienta (rezygnacji z korzystania z Systemu Worker-Pro) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@software-pro.eu. Usługobiorca z chwilą rezygnacji traci możliwość logowania do Panelu Klienta.
 4. Rezygnacja z Systemu Worker-Pro w jakimkolwiek trybie nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Systemu Worker-Pro. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw ustawowych Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia usług w ramach Systemu Worker-Pro na rzecz danego Usługobiorcy z ważnych powodów, polegających na naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu lub innych warunków Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro, a w szczególności gdy:
 6. Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 7. działania Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy, Serwisu Internetowego lub Systemu Worker-Pro;
 8. Usługobiorca podaje niepełne (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwe dane kontaktowe lub rozliczeniowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
 9. działania danego Usługobiorcy prowadzą do zakłócenia prawidłowego działania Serwisu Internetowego, Systemu Worker-Pro i jego Usług Elektronicznych lub ograniczają bądź utrudniają w jakikolwiek sposób możliwość korzystania z usług przez innych Usługobiorców;
 10. działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa Serwisu Internetowego i Systemu Worker-Pro lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Systemu;
 11. Usługobiorca korzysta z Systemu Worker-Pro niezgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z niniejszego Regulaminu, Dokumentacji oraz zawartej Umowy;
 12. Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i Serwisu Internetowego.
 13. Zawieszenie usług polega na zawieszeniu możliwości logowania do Panelu Klienta. W czasie zawieszenia nie jest także możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Systemu Worker-Pro powiązanych z Panelem Klienta. Zawieszenie usług może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia usług Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca wznawia usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 14. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć określoną decyzję. Niezwłocznie po podjęciu określonej decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość e-mail z informacją o przyczynie swojej decyzji na przypisany do jego Panelu Klienta adres poczty elektronicznej.
 15. W przypadku gdy zawieszenie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu świadczenia całości swoich usług na rzecz Usługobiorcy ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Zakończenie świadczenia usług oznacza ostateczne rozwiązanie Umowy z Usługobiorcą i pociąga za sobą bezpowrotne usunięcie Panelu Klienta.
 16. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot należności ani przedłużenie okresu Subskrypcji w przypadku, gdy brak możliwości korzystania z Systemu Worker-Pro wynika bezpośrednio z okoliczności leżących wyłącznie po stronie tego Usługobiorcy i wskazanych w pkt. 5.6 Regulaminu. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw ustawowych Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
 17. Zakończenie korzystania z usług Systemu w jakimkolwiek trybie (w tym poprzez usunięcie Panelu Klienta) pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż związane z wykonaniem Umowy) zgodnie z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 1. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług w ramach Aplikacji Mobilnej dostępny jest w Dokumentacji, a także w ramach dodatkowych wyjaśnień, komunikatów i informacji kontekstowych wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji Mobilnej.
 2. Aplikacja Mobilna dostępna jest do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z aplikacji mobilnych: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system Android lub iOS w najnowszej wspieranej aktualnie wersji; (3) działający moduł GPS (w przypadku korzystania z funkcjonalności Aplikacji wymagających geolokalizacji).
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji Mobilnej jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu spełniającym wskazane wyżej wymogi techniczne. 
 5. Pobranie Aplikacji Mobilnej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.
 6. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i zasobów Systemu z poziomu Aplikacji Mobilnej następuje na podstawie Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro zawartej przez Usługobiorcę z Usługodawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji Mobilnej poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Usunięcie Aplikacji lub zaprzestanie korzystania z Aplikacji w inny sposób nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za rozpoczęty okres rozliczeniowy Subskrypcji. Powyższe zastrzeżenie nie ma na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw ustawowych Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
 8. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji Mobilnej oznacza także usunięcie wszystkich danych i treści wprowadzonych przez Usługobiorcę do Aplikacji lub pobranych za pomocą Aplikacji na jego urządzenie. Usunięcie Aplikacji nie powoduje jednakże automatycznego usunięcia z Systemu Worker-Pro danych przekazanych do Systemu z Aplikacji (np. dotyczących realizacji zadań przez pracownika Usługobiorcy) – dane te pozostają dostępne z poziomu Panelu Klienta, z którym powiązano urządzenie, do czasu ich ręcznego usunięcia przez Usługobiorcę.
 9. Usługobiorca korzystający z Aplikacji Mobilnej nie otrzymuje do niej żadnych praw autorskich. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji, w sposób zgodny z jej tematyką i przeznaczeniem, w zakresie niezbędnym do korzystania z niej dla celów określonych Umową o korzystanie z Systemu Worker-Pro, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej możliwe jest wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Usługobiorcy oraz jego pracowników, zleceniobiorców i innych zatrudnianych przez niego osób, w tym również w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego, z wyłączeniem zastosowania w celach komercyjnych Usługobiorcy.
 10. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Aplikacji Mobilnej, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości oddania jej do używania osobom trzecim zgodnie z pkt. 5.2 Regulaminu.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej narusza warunki licencyjne lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wypowiedzenie licencji może nastąpić także w odniesieniu do konkretnego urządzenia, z którego dokonano naruszeń oraz niezależnie od możliwości podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia całości usług na rzecz Usługobiorcy na podstawie pkt. 5.6 Regulaminu.
 12. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności postanowienia punktu 5. w zakresie możliwości zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług przez Usługodawcę.
 1. Korzystanie z Systemu Worker-Pro jest odpłatne, z zastrzeżeniem bezpłatnego okresu próbnego, który przysługuje Usługobiorcy jednorazowo na okres 14 dni kalendarzowych liczonych od chwili założenia Panelu Klienta i aktywacji systemu zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu.
 2. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego, Umowa automatycznie wygasa, a dostęp do Panelu Klienta ulega zawieszeniu, chyba że Usługobiorca zdecyduje się na przedłużenie Umowy i dalsze korzystanie z Systemu Worker-Pro poprzez odpłatną aktywację Subskrypcji. Usługobiorca może zdecydować się na zakup Subskrypcji zarówno przed, jak i po upływie okresu próbnego. 
 3. Aktywacja Subskrypcji możliwa jest poprzez złożenie i opłacenie Zamówienia w zakładce z płatnościami dostępnej z poziomu Panelu Klienta. Do złożenia Zamówienia niezbędne może być podanie dodatkowych danych Usługobiorcy – o zakresie wymaganych danych Usługobiorca informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.
 4. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności w Serwisie:
  1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługą płatności zajmuje się zgodnie z wyborem Usługobiorcy spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
 1. Po przekierowaniu do bramki płatności Usługobiorca powinien niezwłocznie dokonać zapłaty. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a Subskrypcja nie zostanie aktywowana – Usługobiorca może wtedy powtórzyć proces w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 2. Okres rozliczeniowy Subskrypcji wynosi 1 miesiąc (począwszy od daty jej aktywacji), chyba że Umowa stanowi inaczej.
 3. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od daty uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.
 4. Po aktywacji Subskrypcji usługi Systemu Worker-Pro świadczone są w sposób ciągły do czasu przerwania Subskrypcji przez Usługobiorcę. Dla zachowania ciągłości Subskrypcji wymagane jest ponowienie płatności przez Usługobiorcę najpóźniej ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w przeciwnym razie Subskrypcja zostanie zawieszona do czasu jej ponownej aktywacji przez Usługobiorcę, co oznaczać będzie także zawieszenie usług Systemu Worker-Pro.
 5. Usługobiorca może zrezygnować z Subskrypcji w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że rezygnacja staje się skuteczna z chwilą zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Rezygnacja z Subskrypcji w jakimkolwiek trybie nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za rozpoczęty okres rozliczeniowy Subskrypcji.
 6. Ceny uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia i dokonywania płatności za Subskrypcję wybranej Wersji Systemu. Usługodawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za przyjęty okres rozliczeniowy Subskrypcji, a gdy Subskrypcja przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej Subskrypcji.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy informacji o zawartej Umowie o odpłatne korzystanie z Systemu Worker-Pro następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed złożeniem Zamówienia, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu po zrealizowaniu płatności oraz (3) udostępnienie Usługobiorcy faktury w Panelu Klienta.
 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą, w zależności od wyboru Usługobiorcy, jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu (zakładka „Kontakt”), poczta elektroniczna (e-mail: support@worker-pro.com) lub telefon (nr tel.: +48 509 393 161), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu. 
 2. Usługodawca udostępnia także Usługobiorcom korzystającym z Systemu możliwość kontaktu ze wsparciem technicznym za pomocą modułu pomocy, w tym wewnętrznego czatu, dostępnego po zalogowaniu do Panelu Klienta.
 3. Postanowienia niniejszego punktu 8. Regulaminu stanowią realizację obowiązku wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w przepisach art. 11 i art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). 
 4. Do celów komunikacji z punktem kontaktowym Usługodawcy właściwy jest język polski.
 1. Usługodawca zapewnia, aby każda osoba, która uznaje określone treści w Serwisie Internetowym, w tym dane przesyłane i przechowywane na żądanie Usługobiorcy, za bezprawne lub w inny sposób niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, miała możliwość łatwego zgłoszenia swoich podejrzeń Usługodawcy. Zgłoszenia można dokonać w szczególności korzystając z punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 8. Regulaminu.
 2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zgłoszenia i przystępuje do jego weryfikacji, a w razie uznania go za zasadne, podejmuje odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do danej treści, która była przedmiotem zgłoszenia. Po podjęciu decyzji o tym, czy podjąć działania w odpowiedzi na dane zgłoszenie, czy takich działań nie podejmować, Usługodawca niezwłocznie poinformuje osobę zgłaszającą określone treści, o ile dysponuje w tym celu jej danymi kontaktowymi.
 3. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione, aby umożliwiać Usługodawcy podjęcie z należytą starannością świadomej decyzji w odniesieniu do treści, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności w odniesieniu do tego, czy treści te należy uznać za bezprawne oraz czy należy uniemożliwić dostęp do nich w Serwisie. W tym celu zaleca się podanie w opisie zgłoszenia wszystkich następujących elementów: (1) wystarczająco uzasadnionego wyjaśnienia powodów, dla których zgłaszający zarzuca, że dane treści są bezprawne; (2) jasnego określenia dokładnej lokalizacji treści, której dotyczy dane zgłoszenie; (3) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu poczty elektronicznej zgłaszającego oraz (4) oświadczenia zgłaszającego, że działa w dobrej wierze i przekonaniu, iż informacje i zarzuty zawarte w jego zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność zgłoszeń złożonych z pominięciem zalecanego opisu zgłoszenia.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez zgłaszającego w trakcie rozpatrywania jego zgłoszenia zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do zgłoszenia mogą zostać załączone przez zgłaszające także informacje dodatkowe lub dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem zgłoszenia. Usługodawca może także zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli jest to niezbędne dla stwierdzenia bezprawności zgłoszonej treści lub innej niezgodności z niniejszym Regulaminem. 
 6. W przypadku gdy Usługodawca zdecyduje się, ze względu na to, że zamieszczone przez Usługobiorcę treści stanowią treści bezprawne lub są w inny sposób niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, usunąć treści zamieszczone przez tego Usługobiorcę lub uniemożliwić dostęp do nich, lub w inny sposób ograniczyć ich widoczność, na przykład po otrzymaniu zgłoszenia lub działając z własnej inicjatywy, Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje tego Usługobiorcę o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 7. Usługodawca zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) nie ma ogólnego obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Serwisie danych Usługobiorców, w tym aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
 8. Usługodawca może w niektórych przypadkach uzyskać, na przykład w drodze zgłoszenia przez stronę zgłaszającą zgodnie z punktem 9.1 – 9.3 Regulaminu albo za pomocą własnych podejmowanych dobrowolnie środków weryfikacji lub moderacji treści Serwisu, informacje dotyczące określonej działalności Usługobiorcy, takiej jak przekazywanie niektórych rodzajów bezprawnych treści, które racjonalnie mogą uzasadniać podejrzenie, że Usługobiorca mógł popełnić, może właśnie popełniać lub może popełnić przestępstwo zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób. W takich przypadkach Usługodawca niezwłocznie poinformuje właściwe organy ścigania o takim podejrzeniu oraz przekaże im wszystkie dostępne mu informacje na ten temat.
 9. Wszelkie uwagi, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 10. Regulaminu.
 10. Bez uszczerbku dla działań wskazanych w niniejszym punkcie 9. Regulaminu, w przypadku stwierdzenia bezprawności lub innej niezgodności z warunkami niniejszego Regulaminu treści zamieszczonych przez danego Usługobiorcę w Serwisie, Usługodawca niezależnie od innych prawem przewidzianych środków zastrzega sobie prawo usunięcia tego typu treści z Serwisu Internetowego.
 11. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność treści bądź związanej z nią działalności przesyłającego je Usługobiorcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługobiorca zobowiązany będzie – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa – do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez siebie naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Usługobiorcę naruszenia.
 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Umów o korzystanie z Systemu Worker-Pro oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy, Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Usługa Elektroniczna jest świadczona w sposób niezgodny z Umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności z punktu 13. Regulaminu w zakresie odpowiedzialności wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami.
  2. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, zakupione przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą Umową.
 3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Systemu Worker-Pro, w tym jego Usług Elektronicznych, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: support@worker-pro.com lub pisemnie na adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 11.4 oraz kosztów określonych w pkt. 11.5 Regulaminu. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu Worker-Pro, rozpoczyna się od dnia zawarcia tej Umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: support@worker-pro.com lub pisemnie na adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie stosuje się żadnego z wyłączeń wskazanych w punkcie 11.4 wyżej, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta:
 1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w ppkt. b) niżej. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Panelu Klienta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Umowy zawartej z Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: : https://polubowne.uokik.gov.pl/
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem. Ponadto, niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tego Usługobiorcy postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności danych podanych w Panelu Klienta lub w jego Zamówieniu. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania aktywacji Systemu lub też zawieszenia świadczonych usług na rzecz Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy, Aplikacja Mobilna i System Worker-Pro są wolne od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać je bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie może zagwarantować, że System Worker-Pro będzie wolny od podatności na włamania lub ataki. Usługodawca dokłada starań, z uwzględnieniem należytej staranności podyktowanej zawodowym charakterem prowadzonej działalności, aby do takich sytuacji nie dopuścić, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi standardami i trendami.
 5. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej i Systemu Worker-Pro, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. 
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Systemu Worker-Pro za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro lub w przypadku roszczeń niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym Aplikacji Mobilnej, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro  obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu Internetowego i Systemu Worker-Pro są wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy oraz System Worker-Pro należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Panelu Klienta, Systemu Worker-Pro i jego Usług Elektronicznych, Aplikacji Mobilnej lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 
 3. Poszczególne elementy Serwisu Internetowego oraz Systemu Worker-Pro mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość indywidualnego ustalenia warunków licencyjnych z Usługobiorcą w drodze odrębnej umowy dotyczącej korzystania z Systemu.
 4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej oraz Systemu Worker-Pro. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Systemu Worker-Pro, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób ich funkcjonowanie. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej oraz Systemu Worker-Pro oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy. 
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym pkt. 15 Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej  na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych należących do osób trzecich (np. pracowników, kontrahentów lub innych osób, których dane są przechowywane na żądanie Usługobiorcy w ramach Systemu Worker-Pro). Kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje umowa powierzenia danych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca, który przechowuje w Serwisie Internetowym jakiekolwiek dane dotyczące osób trzecich, w tym swoich pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów lub innych osób trzecich, obowiązany jest zapewnić, że zostały one zebrane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz że względem tych osób spełnione zostały wszelkie konieczne obowiązki informacyjne albo też odebrane zostały wszelkie konieczne zgody i zezwolenia umożliwiające przechowywanie ich danych w Systemie Worker-Pro. Usługobiorca odpowiedzialny jest przed Usługodawcą za wszelkie możliwe szkody wyrządzone Usługodawcy i Serwisowi Internetowemu na skutek roszczeń wywołanych przechowywaniem danych osobowych osób, które Usługobiorca pozyskał, przetwarzał lub zamieścił w Serwisie Internetowym w sposób nieuprawniony.
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych Usług Elektronicznych lub innych oferowanych usług; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub wykonania Umowy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej, Systemu Worker-Pro w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W przypadku umów o charakterze ciągłym, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm. zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Worker-Pro

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową powierzenia (dalej: „Umowa Powierzenia”) oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.
 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Podany niżej zakres przetwarzanych danych osobowych jest zakresem maksymalnym, co oznacza, że nie w każdym przypadku wskazane dane osobowe będą faktycznie powierzane do przetwarzania Procesorowi przez Powierzającego (uzależnione jest to m. in. od zakresu usług wchodzących w skład zawartej przez strony Umowy).
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
 5. imiona i nazwiska, współrzędne geograficzne (w przypadku korzystania z geolokalizacji), adresy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numery NIP, REGON oraz KRS, numery telefonu oraz adresy poczty elektronicznej pracowników, współpracowników, zleceniobiorców i innych osób, których dane są wprowadzane, przesyłane lub przechowywane w Systemie Worker-Pro w związku z korzystaniem przez Powierzającego z usług Systemu; 
 6. oraz inne dane niekoniecznie będące danymi osobowymi (np. adres IP, informacje o źródle i urządzeniu, z którego łączy się dana osoba) niezbędne do prawidłowego działania i korzystania z funkcjonalności Systemu Worker-Pro, w zakresie, w jakim funkcjonalności te wymagają gromadzenia tego typu danych przez Aplikację Mobilną zainstalowaną na urządzeniu osoby, której dane dotyczą.
 7. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie dla wykonania Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro zawartej z Procesorem, tj. w szczególności w celu: przechowywania, udostępniania, przeglądania, przesyłania, utrwalania, szyfrowania, kopiowania (w tym w zakresie uzasadnionym dokonywaniem kopii zapasowych zasobów serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych), modyfikowania i usuwania danych w ramach udostępnianej mocy obliczeniowej, przestrzeni pamięci operacyjnej i dyskowej Procesora – chyba że inny obowiązek nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor.
 8. Dane powierzone Procesorowi przetwarzane są przez czas trwania Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro oraz nie dłużej niż do upływu okresów przechowywania kopii bezpieczeństwa danych sporządzonych w związku z tą Umową – chyba że Umowa stanowi inaczej lub inny obowiązek nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor.
 9. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego, do których należy niniejsza Umowa Powierzenia. Powierzający wyraża niniejszym ogólną zgodę na korzystanie przez Procesora z usług innych podmiotów przetwarzających powierzone mu dane (tzw. podpowierzenie).
 10. Procesor zapewnia, że korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego będzie miało miejsce jedynie gdy będzie ono niezbędne do realizacji Umowy Powierzenia lub Umowy o korzystanie z Systemu Worker-Pro oraz jedynie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu oraz zgodnie z tymi umowami. Procesor może w tym zakresie korzystać z usług dostawców zaopatrujących go w rozwiązania techniczne oraz informatyczne umożliwiające mu prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług (np. dostawcy serwerów, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielenia wsparcia technicznego Procesorowi).
 11. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych. 
 12. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
 13. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia w jego imieniu.
 14. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 15. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 16. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 17. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego: 
 18. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
 19. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
 20. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
 21. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 22. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
 23. Procesor udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji przetwarzania powierzonych danych na podstawie Umowy Powierzenia pod kątem zgodności z RODO, i przyczynia się do nich.
 24. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy Powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.
509393161